Sillamäe pargid ja skväärid * Парки и скверы Силламяэ

Sillamäe pargid ja skväärid: linna taimestiku uurimine

01.02.2015 - 31.07.2015

Tegevuse kava

veebruar
 Õppekirjanduse ja internetimaterjalide leidmine ja uurimine, õppematerjalide valimine, kohtumiste plaani, õppekava ja -materjalide koostamine, raamatute ja kantseleitarbimiste soetamine, reklaami avaldamine muuseumi kodulehe, ajalehtede ja sihtasutuste kaudu, sihtgruppide määramine ning tööalade jagamine jne.

märts
1. Õpetuse korraldamine
·         Projekti sissejuhatav esitlus (sh eesmärgid ja ootuspärane tulemus). Sillamäe muuseum.
·         Kirjandus ja õppematerjalid – Sillamäe Linna Keskraamatukogu.
·         Keskkonna probleemid ja –kaitse, Ida-Virumaa kaitsealused taimeliigid.
aprill
2. Õpetuse korraldamine
·         Sillamäe taimestik, loodusobjektid ja nende kaitse. - ELKS Sillamäe osakonna juhataja Vladimir Mirotvortsev.
·         Sillamäe linna Merepargi külastamine.
aprill
3. Õpetuse korraldamine
 • Ida-Virumaa kaitsealused pargid. Sillamäe Keskpargi ja skvääride kaartidega tutvumine. Herbaariumi koostamine. Ljubov Ignatenko (bioloog, ELKS Sillamäe osakond).
 • Sillamäe linna keskpargi ja skvääride külastamine.
mai
4. Õpetuse korraldamine
 • Sillamäe parkide taimekataloogi koostamine; haruldaste, ohustatud, kaitsealuste ja direktiiviliikide määratlemine.
juuni
5. Õpetuse korraldamine
 • Kokkuvõttev arutelu: kaardi, kataloogi ja herbaariumi esitamine.
 • Teabetahvlidega Vaivara kandi raja (Pargimäe looduse õpperada) külastamine.
juuni
6. Õppesõidu „Parkide looduse uurimine“ korraldamine
 • Kahepäevane õppereis Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal, mille vältel külastavad projekti osalejad erinevaid Eesti parke, sh. Kaitsealuseid
juuli
 • Fotonäituse "Sillamäe pargi loodus" korraldamine
 • Rändnäitus "Sillamäe pargi loodus" asub juuli kuus Sillamäe Muuseumis, kuid augustist oktoobrini kolib Sillamäe Keskraamatukokku.
Info:  silmuuseum@gmail.com või tel. 3924168, muuseumipedagoog - projektijuht irina Zamarina
Meid toetab      

Antud toetust kasutatakse muuseumi töötajate, ELKS Sillamäe osakonna liikmete ja linna õppeasutuse õpilaste Sillamäe parkide ja skvääride taimestiku tutvustava kaardi ja raja koostamiseks,  herbaariumi koostamiseks, selle projekti osalejate fotonäituse ja õppesõidu korraldamiseks.Kasulikud materjalid  * Полезные материалы и ссылки


Linnaloodus Kaitse All

Ida-Virumaa Loodusvaartused


Скверы и парки Силламяэ: изучение городских растений 

01.02.2015 - 31.07.2015

План деятельности

Февраль
Поиск, изучение и отбор учебных материалов по тематике проектаne, составление планов учебных занятий, приобретение фоторамок, книг и канцелярских принадлежностей, реклама проекта на музейных ресурсах в интернете, в газете и других медиаресурсах, составление рабочей группы, распределение заданий и т.п.

Март
1. Учебное занятие
·         Введение в содержание проекта, его цели и задачи. Музей Силламяэ.
·         Знакомство с литературой и учебными материаламиСилламяэская городская библиотека.
·         Проблемы и защита окружающей среды, растительность охранных зон Ида-Вирумаа.

Апрель
2. Учебное занятие
·         Растения Силламяэ. Природные объекты и их защита. – Владимир Миротворцев (руководитель Силламяэского отделения Общества охраны природы) .
·         Посещение Морского парка в Силламяэ.

Апрель
3. Учебное занятие
 • Охраняемые парки Ида-Вирумаа. Знакомство с картами центрального парка и сквера Силламяэ. Составление гербария. Любовь Игнатенко (биолог, Силламяэское отделение Общество охраны природы).
 • Посещение центрального городского парка и сквера.
Май
4. Учебное занятие
 • Составление каталога растений Силламяэских парков; обозначение и выделение редких видов и ноходящихся под защитой.
Июнь
5. Учебное занятие
 • Заключительное обсуждение: представление карты, каталога и гербария.
 • Посещение учебной природной тропы в Синимяэ (пешеходная тропа в Вайварской волости с учебными табличками на Паргимяэ)  
Июнь
6. Учебная поездкаИзучаем природу парков
 • Двухдневный учебный рейс по паркам и садам уездов Ида-Вирумаа, Йыгевамаа  и Тартумаа.
Июль
 • Организация фотовыставки «Природа парков Силламяэ»
 • Передвижная фотовыставка  «Природа парков Силламяэ» в течение июля  находится в Силламяэском музее, а с августа по октябрь экспонируется в отделах Силламяэской городской центральной библиотеки.
Автор видеороликов: Артём ФоминSillamäe Muuseumis (Kajaka tn. 17A) on FOTON'ITUS * 
В Силламяэском музее (ул. Каяка 17А) до конца лета  ФОТОВЫСТАВКАНас поддерживает 


Комментариев нет:

Отправить комментарий